BĐS Sinh Thái

Nhóm Đối thoại giáo dục đưa ra khuyến nghị về đại học Việt Nam

Nhóm Đối thoại giáo dục đưa ra khuyến nghị về đại học Việt Nam

Bản kiến nghị khoảng 8.000 từ của nhóm Đối thoại giáo dục Việt Nam (VED) do GS Ngô Bảo Châu chủ trì vừa được gửi tới lãnh đạo giáo dục.

Bản kiến nghị gồm 5 nhóm vấn đề chính, là kết quả nghiên cứu về phương hướng cải cách đại học của nhóm, được thực hiện trong 3 năm. Quan điểm của nhóm Đối thoại giáo dục (VED) là “hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần được cải cách cơ bản và sâu sắc ngay từ nguyên lý và quy tắc tổ chức”, và “cải cách cơ bản và sâu sắc là một quá trình lâu dài và liên tục, không phải là một đơn thuốc có tính công phạt”.

Địa phương quản trường, Bộ điều tiết tầm quốc gia

Vấn đề đầu tiên mà nhóm đưa ra là cải cách mô hình quản trị đại học, để nền đại học Việt Nam có sức sống và sức phát triển.

Ngô Bảo Châu, đối thoại, giáo dục, VED, đại học, tự chủ

Thủ tướng tiếp GS Ngô Bảo Châu và nhóm Đối thoại Giáo dục

Theo nhận định của VED, ở một nghĩa nào đó, hơn 330 trường đại học và cao đẳng công lập ở Việt nam chưa có “chủ” thực sự. Hiện tại, một số đại học Việt Nam đã có hội đồng trường, nhưng số lượng ít và những hội đồng đang tồn tại chủ yếu chỉ có chức năng tham vấn.

Nhóm này cho rằng thay cho các hội đồng trường thì các trường đại học cần có hội đồng uỷ thác với quyền lực tương tự như hội đồng quản trị của các doanh nghiệp.

Việc thành lập hội đồng uỷ thác và thiết lập cơ cấu của nó gắn liền với việc nhà nước phân quyền làm “chủ” đại học cho địa phương và các bộ, ngành liên quan.

Chúng tôi tin rằng chỉ những định chế có lợi ích gắn chặt với định mệnh của một trường đại học mới thực hiện tốt vai trò làm “chủ”” – VED khẳng định, và phân tích việc phân quyền làm “chủ” đại học cho địa phương có các thuận lợi như tăng thêm tính lành mạnh trong cạnh tranh giữa các tỉnh thành phố, cũng như gia tăng tính thận trọng trong cân nhắc nhu cầu thực, tính khả thi của việc xây dựng đại học của địa phương mình.

Địa phương là nơi có khả năng tốt nhất để vận động được sự ủng hộ xã hội lớn nhất cho trường.

Lộ trình giao đại học về địa phương có thể bắt đầu từ các tỉnh thành phố có khả năng tự chủ ngân sách.

Với việc cải cách quản trị đại học như ở trên, vai trò của các Bộ chủ quản sẽ được tập trung vào trách nhiệm điều phối, điều tiết ở tầm quốc gia.

Tăng tự chủ tài chính

Ba vấn đề lớn về tài chính mà hệ thống giáo dục đại học Việt Nam đang đối mặt, theo VED, là thiếu kinh phí, bất bình đẳng và thiếu tự chủ tài chính.

Cụ thể, VED cho rằng ba thách thức tài chính lớn trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là: Các trường đại học thiếu kinh phí một cách trầm trọng; Mức học phí cho các trường công cũng rất thấp; Và các nguồn thu khác như nguồn thu từ dịch vụ, nguồn thu từ dịch vụ khoa học, công nghệ, từ viện trợ, tài trợ, hiến tặng cũng quá thấp.

Điều này dẫn đến hệ quả là chất lượng đào tạo suy giảm, cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu và xuống cấp, bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục đại học giữa người giàu và người nghèo…

Từ phân tích ba vấn đề nói trên, theo VED, cải cách tài chính cho hệ thống các trường đại học Việt Nam cần tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên sau: Tăng đầu tư toàn xã hội vào hệ thống đại học, bao gồm cả tài trợ từ ngân sách lẫn đóng góp của xã hội; Tự chủ tài chính cho các đại học; Thay đổi cách phân bổ ngân sách cho từng trường và chia thành ba kênh (Hỗ trợ trực tiếp cho từng trường; Hỗ trợ thông qua học bổng và tín dụng sinh viên; Hỗ trợ thông qua tài trợ nghiên cứu khoa học).

Nhóm cũng lưu ý rằng tăng tự chủ không có nghĩa là Nhà nước giảm hỗ trợ cho giáo dục đại học, mà tăng tự chủ là một phương thức giúp nhà nước phân bổ ngân sách hỗ trợ cho đại học một cách hiệu quả hơn thay vì cào bằng, hay theo những chỉ tiêu có thể bàn cãi.

Mô hình dài hạn mà VED đề xuất như sau: Các trường được toàn quyền quyết định các vấn đề như số lượng tuyển sinh, mức học phí, chương trình và chất lượng đào tạo, chi tiêu từ lương đến các khoản chi và đầu tư khác ở mức thị trường, tiền hỗ trợ từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ.

Bên cạnh đó, có cơ chế giám sát nội bộ và từ bên ngoài, có cơ chế cung cấp thông tin cho người dân lựa chọn trường, quy định từng trường phải trích một phần nhất định từ doanh thu làm học bổng.

Theo lộ trình mà VED đưa ra, trong thời gian đầu, Chính phủ có thể vẫn khống chế mức học phí trần (ví dụ mỗi năm học phí được tăng tối đa 25%), đồng thời cho phép mức trần này tăng dần theo từng năm…

Tổ chức các trung tâm kiểm định độc lập

Theo quan điểm của VED, để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, trong điều kiện nguồn lực hữu hạn, Nhà nước nên tập trung vào hai công cụ kiểm định chất lượng và công khai thông tin chất lượng hơn vì tính khả thi, và tính phổ dụng cao hơn.

Ngô Bảo Châu, đối thoại, giáo dục, VED, đại học, tự chủ

Ông Đỗ Quốc Anh (Học viện Nghiên cứu Chính trị Sciences Po, Paris, Pháp) tại sự kiện "Đối thoại giáo dục"
diễn ra cuối tháng 7/2014 tại TP.HCM, với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân.
Ảnh: Lê Huyền

Về kiểm định chất lượng, cần áp dụng nhiều bộ tiêu chí kiểm định chất lượng khác nhau cho các bậc học khác nhau và cho các hình thức học khác nhau.

Tổ chức lại các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thành các trung tâm kiểm định độc lập, nằm ngoài Bộ GD-ĐT. Khuyến khích sự hiện diện của các tổ chức kiểm định quốc tế ở Việt Nam.

Việc công khai thông tin chất lượng giao cho một tổ chức độc lập. Bộ thông tin chỉ số có thể bao gồm: mức độ hài lòng của sinh viên sau tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm 12 tháng sau tốt nghiệp, thu nhập trung bình của sinh viên sau tốt nghiệp …

Khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các trường đại học Việt Nam tham gia vào các bảng xếp hạng và đối sánh quốc tế.

Về dài hạn, kiểm định chất lượng và công khai thông tin chất lượng cần được xem là hoạt động bắt buộc và định kỳ đối với tất cả các trường, chương trình đại học và cao đẳng trong cả nước.

Giảm số môn bắt buộc, giảm số giờ lên lớp

VED cho rằng vấn đề nổi cộm nhất trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở đại học Việt Nam là sự ưu tiên dành cho số lượng thay cho chất lượng.

VED khuyến nghị về giảng dạy cần giảm số môn bắt buộc, giảm số giờ lên lớp; Tăng số giờ thực tập, thực hành, làm đề tài và làm bài tập.

Về nghiên cứu khoa học, lấy trình độ nghiên cứu khoa học làm ưu tiên hàng đầu cho việc tuyển chọn giảng viên. Thiết lập một số vị trí với điều kiện làm việc và đãi ngộ đặc biệt để tạo ra những đầu tầu trong nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng.

Sự hỗ trợ của Nhà nước tập trung về các quỹ hoạt động theo mô hình Nafosted. Lấy thành tích khoa học và mức độ công nhận quốc tế làm chỉ tiêu hàng đầu trong việc xét duyệt đề tài.

Cần thể chế hoá sự liên kết giữa đại học và công nghiệp.

Thế nhưng, VED cũng cho rằng sẽ rất khó có thể cải tổ về cơ bản chế độ tuyển dụng nhân lực khoa học, đặc biệt trong việc thiết lập các vị trí giáo sư đặc biệt, nếu không có cải tổ về quản trị và tài chính đại học.

Thiết lập các nghị trường trong đại học

Uy tín của các trường đại học trong xã hội không chỉ phụ thuộc vào tiềm năng tài chính và chất lượng nghiên cứu khoa học và giảng dạy mà còn phụ thuộc vào các định chế dân chủ nội bộ, cũng như khả năng duy trì đạo đức và tự do trong học thuật.

Tuy nhiên, theo như phân tích của VED, các định chế dân chủ nội bộ trong các trường đại học Việt Nam còn thiếu hoặc nếu có thì còn khá sơ sài.

Khuyến nghị về vấn đề này, VED cho rằng phải thiết lập nghị trường giảng viên với vai trò tham vấn mọi vấn đề liên quan đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường. Thiết lập nghị trường sinh viên với vai trò tham vấn mọi vấn đề liên quan đến học tập và đời sống sinh viên. Thiết lập các ủy ban thông qua đó giảng viên có thể tham vấn trực tiếp cho Ban giám hiệu.

Các trường đại học được tự chủ trong việc thiết lập ưu tiên trong nghiên cứu khoa học và học trình giảng dạy.

 

Nhóm Đối thoại giáo dục tập hợp một số nhà khoa học có chuyên môn ở những lĩnh vực khác nhau.

Trần Ngọc Anh (Đại học Indiana, Hoa Kỳ)

Đỗ Quốc Anh (Học viện Nghiên cứu Chính trị Sciences Po, Paris, Pháp)

Vũ Thành Tự Anh (Đại học Princeton, Hoa Kỳ và Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Việt Nam)

Ngô Bảo Châu (Đại học Chicago, Hoa Kỳ và Viện nghiên cứu cao cấp về toán, Việt Nam)

Lê Hồng Giang (Sydney, Australia)

Phạm Hùng Hiệp (Đại học Văn Hoá Trung Hoa, Đài Loan)

Ngô Quang Hưng (Đại học bang New York ở Buffalo, Hoa Kỳ)

Phạm Ngọc Thắng (Hà Nội)

Phạm Hữu Tiệp (Đại học Arizona, Hoa Kỳ)

Trịnh Hữu Tuệ (Đại học Wisconsin tại Milwaukee, Hoa Kỳ)

Vũ Hà Văn (Đại học Yale, Hoa Kỳ)

Nguyễn Phương Văn (TP. HCM).

 

Ngân Anh (lược thuật)

(Nguồn: vietnamnet.vn)

 
 

BĐS Sinh thái

A ChauBĐS Sinh thái

...Vì 3 điều làm nên MÔI TRƯỜNG SINH THÁI,
BĐS Sinh thái: Môi trường Xanh - Công nghệ Tân tiến - Cộng đồng Văn minh ...

chi tiết

Thông tin mới

< >

Bộ Giáo dục: Không ép buộc học sinh học kỹ năng sống

(08/01/2015)

Bộ Giáo dục: Không ép buộc học sinh học kỹ năng sống

Nội dung giáo dục kỹ năng sống phải phù hợp với lứa tuổi, rèn luyện theo mức độ tăng dần và không khiên cưỡng, không gây áp lực, không ép buộc học...

10 dự báo về nền kinh tế thế giới năm 2015

(08/01/2015)

10 dự báo về nền kinh tế thế giới năm 2015

Nền kinh tế toàn cầu sắp khép lại một năm đầy biến động với sự trỗi dậy của Mỹ, giúp bù đắp lại cho sự tăng trưởng chậm chạp của châu Âu,...

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Vinacomin

(08/01/2015)

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Vinacomin

Nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành quan trọng nhất của lực lượng sản xuất xã hội, quyết định sức mạnh của mỗi quốc gia. Trong các nguồn lực, nguồn nhân...

Nguồn nhân lực Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

(08/01/2015)

Nguồn nhân lực Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Theo kết quả điều tra dân số đến tháng 02/2014, Việt Nam có gần 90 triệu người. Điều này phản ánh nguồn nhân lực của Việt Nam đang phát triển dồi...

Nói lời cám ơn - xin lỗi, kỹ năng sống dần bị lãng quên

(27/02/2015)

Nói lời cám ơn - xin lỗi, kỹ năng sống dần bị lãng quên

Nói cám ơn, xin lỗi là một phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp đang dần bị nhiều người trẻ lãng quên. Những tiếng cám ơn – xin lỗi...

Nếu muốn thành công, hãy dạy con bạn làm người tốt

(27/02/2015)

Nếu muốn thành công, hãy dạy con bạn làm người tốt

Chắc hẳn làm cha mẹ ai cũng tự hào khi con mình được người khác khen. Nhưng trong hai câu khen dưới đây câu nào làm bạn tự hào hơn ?...

Giới thiệu Hệ thống Kế toán mới - 04/2015

(27/01/2015)

Giới thiệu Hệ thống Kế toán mới - 04/2015

Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán doanh...

Giáo viên Tây chỉ 1.001 bí quyết học tiếng Anh cho người Việt

(13/03/2015)

Giáo viên Tây chỉ 1.001 bí quyết học tiếng Anh cho người Việt

Làm cách nào để bạn học tiếng Anh mà không bị 'ném tiền qua cửa sổ'?. Jesse Peterson, một giáo viên tiếng Anh vừa gửi đến VnExpress bài viết này: Trước hết,  tôi muốn nói...

Lớp Vi tính Văn phòng chỉ với 2 buổi học 04/2015

(27/01/2015)

Lớp Vi tính Văn phòng chỉ với 2 buổi học  04/2015

Chỉ với hai buổi học, bạn có thể nắm vững những thao tác cơ bản của MS Word, và có thể tự tin trình bày một văn bản chuẩn...

AsiaLeadership đón chào Năm Mới với niềm tin mới.

(27/01/2015)

AsiaLeadership đón chào Năm Mới với niềm tin mới.

Trường Doanh nhân Quốc tế Á Châu đón chào Năm Mới Ất Mùi 2015 với niềm tin mới. Năm 2015 là năm bước ngoặc cho định hướng phát triển của...

Cuộc đời nghịch lý của thần đồng có IQ cao nhất thế giới

(04/04/2015)

Cuộc đời nghịch lý của thần đồng có IQ cao nhất thế giới

Bị xem là "thần đồng thất bại" vì từ bỏ công việc, sự nổi tiếng để sống một cuộc đời bình thường nhưng ông Kim Ung-yong ở Hàn Quốc vẫn cảm thấy...

Sự kiện: Phát động cuộc thi SV - Ý tưởng Khởi nghiệp - 04/2015

(27/01/2015)

Sự kiện: Phát động cuộc thi SV - Ý tưởng Khởi nghiệp - 04/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque quis sollicitudin ligula, quis ornare quam. Phasellus id nulla mollis, maximus tortor nec, pellentesque velit. Donec pretium pharetra est, vitae dignissim quam ultrices...

Tham quan và liên kết với Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp.HCM

(27/01/2015)

Tham quan và liên kết với Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp.HCM

Buổi tham quan Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp.HCM nằm trong chương trình liên kết giữa Tập đoàn An tín (Antingroup) với Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp.HCM....

Nói thật để làm gì?

(07/04/2015)

Nói thật để làm gì?

Đúng ngày Cá tháng Tư năm nay, người được chính thức ghi nhận kỷ lục Guinness sống thọ nhất thế giới đương đại, cụ bà Misao Okawa người Nhật Bản, đã qua...

Khóa huấn luyện: "Team Building cho đội ngũ của Antingroup" tại Vũng Tàu

(27/01/2015)

Khóa huấn luyện:

Buổi Team Building của Antingroup tại Vũng Tàu tháng 01/2015 đã mang lại nhiều cảm xúc vui nhộn và một tinh thần phấn khích, gắn kết đội ngũ. Chuyến đi là...

Hội thảo: Chiến lược Kinh doanh với mô hình hiện đại Biz Model - 04/2015

(27/01/2015)

Hội thảo: Chiến lược Kinh doanh với mô hình hiện đại Biz Model -  04/2015

Trong thực tế kinh doanh, hàng ngày các Doanh nghiệp thường đối diện với rất nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, và điều này sẽ...

Hãy biết từ bỏ để thấy mình thật hạnh phúc

(07/04/2015)

Hãy biết từ bỏ để thấy mình thật hạnh phúc

Từ bỏ hay kiên trì theo đuổi là hai việc mà chúng ta luôn luôn phải lựa chọn trong cuộc sống. Nhưng khi nào nên kiên trì và thứ gì nên từ...

Khóa đào tạo: "Kỹ năng Quản lý và Phục vụ nhà hàng" tại Nhà hàng A Sồi

(27/01/2015)

Khóa đào tạo:

Tháng 12/2014 vừa qua, trường Doanh nhân Quốc tế Á Châu đã thực hiện hiện buổi huấn luyện đặc biệt tại Nhà hàng A Sồi – Quận 7, nhằm đáp ứng  nhu cầu...

Số lượng khách trực tuyến

Hiện có 32 khách Trực tuyến

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTổng khách trong ngày66
mod_vvisit_counterLượng khách hôm qua186

Hôm nay: 28/11/2020

left direction
right direction