BĐS Sinh Thái

Nguồn nhân lực Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

1.  Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam.

Theo kết quả điều tra dân số đến tháng 02/2014, Việt Nam có gần 90 triệu người. Điều này phản ánh nguồn nhân lực của Việt Nam đang phát triển dồi dào. Nguồn nhân lực Việt Nam được cấu thành chủ yếu là nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân, dịch vụ và nhân lực của các ngành, nghề. Trong đó, nguồn nhân lực nông dân có gần 63 triệu người, chiếm hơn 70% dân số; nguồn nhân lực công nhân là 9,5 triệu người (gần 10% dân số); nguồn nhân lực trí thức, tốt nghiệp từ đại học, cao đẳng trở lên là hơn 2,5 triệu người, chiếm khoảng 2,15% dân số; nguồn nhân lực từ các doanh nghiệp khoảng 2 triệu người, trong đó, khối doanh nghiệp trung ương gần 1 triệu người…. Sự xuất hiện của giới doanh nghiệp trẻ được xem như một nhân tố mới trong nguồn nhân lực, nếu biết khai thác, bồi dưỡng, sử dụng tốt sẽ giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Hiện nay ở Việt Nam đang hình thành 2 loại hình nhân lực: nhân lực phổ thôngnhân lực chất lượng cao. Nhân lực phổ thông hiện tại vẫn chiếm số đông, trong khi đó, tỷ lệ nhân lực chất lượng cao lại chiếm tỷ lệ rất thấp. Cái thiếu của Việt Nam hiện nay không phải là nhân lực phổ thông, mà là nhân lực chất lượng cao. Theo số liệu thống kê năm 2010, trong số 20,1 triệu lao động đã qua đào tạo trên tổng số 48,8 triệu lao động đang làm việc, thì chỉ có 8,4 triệu người có bằng cấp, chứng chỉ do các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Số người từ 15 tuổi trở lên được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chiếm khoảng 40%. Cơ cấu đào tạo hiện còn bất hợp lý được thể hiện qua các tỷ lệ: Đại học và trên Đại học là 1, trung họcchuyên nghiệp là 1,3 và công nhân kỹ thuật là 0,92; trong khi trên thế giới, tỷ lệ này là 1-4-10. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới  (WB), Việt Nam đang rất thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao và chất lượng nguồn nhân lực ViệtNam cũng thấp hơn so với nhiều nước khác. Nếu lấy thang điểm là 10 thì chất lượng nhân lực của Việt Nam chỉ đạt 3,79 điểm (xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia xếp hạng của WB - 2010) trong khi Hàn Quốc là 6,91; Ấn Độ là 5,76; Malaysia là 5,59; Thái Lan là 4,94...

Cơ cấu phân bổ lao động theo ngành nghề cũng mất cân đối. Các ngành kỹ thuật - công nghệ, nông - lâm -ngư nghiệp ít và chiếm tỉ trọng thấp, trong khi đó các ngành xã hội luật, kinhtế, ngoại ngữ... lại quá cao. Nhiều ngành nghề, lĩnh vực có tình trạng vừa thừa vừa thiếu nhân lực. Những lĩnh vực hiện đang thiếu lao động như: Kinh doanh tài chính, ngân hàng, kiểm toán, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí chế tạo...

Có thể thấy, nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay có các đặc điểm sau:

*     Nguồn nhân lực khá dồi dào, nhưng chưa được sự quan tâm đúng mức; chưa được quy hoạch, khai thác; chưa được nâng cấp; chưa được đào tạo đến nơi đến chốn.

*     Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn giữa lượng và chất.

*     Sự kết hợp, bổ sung, đan xen giữa nguồn nhân lực từ nông dân, công nhân, trí thức,… chưa tốt, còn chia cắt, thiếu sự cộng lực để cùng phối hợp thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Báo chí nước ngoài thường bình luận người Việt Nam thông minh, rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt và tiếp thu cái mới. Tiếc rằng nguồn nhân lực này lại chưa được khai thác đầy đủ, đào tạo chưa bài bản, điều đó ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam.

2.  Phương hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam.

Về những giải pháp phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020 đã được thể hiện trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và được thông qua tại Đại hội XI của Đảng (tháng 1-2011). Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 đã được Chính phủ thông qua trong Quyết định số 579/QĐ-TTg, ngày 19-4-2011. Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ ký tại Quyết định 1216/QĐ-TTg, ngày 22-7-2011. Đó là những văn bản pháp lý quan trọng có tính định hướng để phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.

Theo Quyết định số 1216/QĐ, ngày 22-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020, thì trong 10 năm tới cần tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo trong nền kinh tế với cơ cấu hợp lý. Tổng số nhân lực qua đào tạo năm 2015 là khoảng 30,5 triệu người (chiếm khoảng 55,0% trong tổng số 55 triệu người làm việc trong nền kinh tế đất nước) và năm 2020, có khoảng gần 44 triệu người (chiếm khoảng 70,0% trong tổng số gần 63triệu người làm việc trong nền kinh tế). Trong tổng số nhân lực qua đào tạo, số nhân lực đào tạo qua hệ thống dạy nghề đến năm 2015 có khoảng 23,5triệu người (tăng 77%). Đến năm 2020 có khoảng 34,4 triệu người (bằng 78,5%). Số nhân lực đào tạo qua hệ thống giáo dục - đào tạo đến năm 2015 có khoảng 7triệu người (bằng 23%), đến năm 2020 có khoảng 9,4 triệu người (bằng 21,5%).

Về cơ cấu bậc đào tạo, năm 2015, số nhân lực qua đào tạo ở bậc sơ cấp nghề khoảng 18 triệu người, chiếm khoảng 59% tổng số nhân lực đã qua đào tạo của nền kinh tế; bậc trung cấp khoảng 7 triệu người (khoảng 23%);  bậc cao đẳng gần 2 triệu người (khoảng 6%); bậc đại học khoảng 3,3 triệu người (khoảng11%); bậc trên đại học khoảng 200 nghìn người (khoảng 0,7%). Năm 2020, số nhân lực đào tạo ở bậc sơ cấp nghề khoảng gần 24 triệu người (khoảng 54%) tổng số nhân lực qua đào tạo của nền kinh tế; bậc trung cấp nghề khoảng gần 12triệu người (khoảng 27%); bậc cao đẳng hơn 3 triệu người (khoảng 7%); bậc đại học khoảng 5 triệu người (khoảng11%) và bậc trên đại học khoảng 300 nghìn người (khoảng 0,7%).

Phát triển nhân lực đến năm 2020 của các ngành, lĩnh vực, khu vực như công nghiệp; xây dựng; dịch vụ; nông, lâm, ngư nghiệp; giao thông vận tải; tài nguyên, môi trường; du lịch; ngânhàng; tài chính; công nghệ thông tin; năng lượng hạt nhân; đào tạo nhân lực để đi làm việc ở nước ngoài đã được quy định cụ thể trong Quyết định 1216.

Về đội ngũ doanh nhân đến năm 2015, cả nước có khoảng từ 1,5 đến 2 triệu người. Tỷ lệ doanh nhân có trình độ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ chiếm khoảng 78% tổng số đội ngũ doanh nhân. Đến năm 2020, cả nước có khoảng từ 2,5 đến 3 triệu doanh nhân. Tỷ lệ doanh nhân có trình độ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ chiếm khoảng 80% trong tổng số đội ngũ doanh nhân.

Quy mô đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng năm 2020 có khoảng 3,4 - 3,9 triệu sinh viên. Tỷ lệ sinh viên vào năm 2020 là từ 350 - 400 người/trên 1 vạn dân.

Về mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề (gọi chung là cơ sở dạy nghề): Đến năm 2015 có 190 trường cao đẳng nghề, trong đó, có 60 trường ngoài công lập; 300 trường trung cấp nghề, trongđó, có 100 trường ngoài công lập; 920 trung tâm dạy nghề, trong đó có 320 trung tâm ngoài công lập. Đến năm 2020 có khoảng 230 trường cao đẳng nghề, trong đó, có 80 trường ngoài công lập; 310 trường trung cấp nghề, trong đó có 120 trường ngoài công lập; 1.050 trung tâm dạy nghề, trong đó có 350 trung tâm ngoài công lập.

Tổng vốn đầu tư cho phát triển nhân lực đến năm 2020 (gồm giáo dục và đào tạo; dạy nghề; y tế; chăm sóc sức khỏe,...) khoảng 2.135 nghìn tỷ VNĐ, chiếm 12% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

 

Asialeadership tổng hợp.

 

 

BĐS Sinh thái

A ChauBĐS Sinh thái

...Vì 3 điều làm nên MÔI TRƯỜNG SINH THÁI,
BĐS Sinh thái: Môi trường Xanh - Công nghệ Tân tiến - Cộng đồng Văn minh ...

chi tiết

Thông tin mới

< >

Bộ Giáo dục: Không ép buộc học sinh học kỹ năng sống

(08/01/2015)

Bộ Giáo dục: Không ép buộc học sinh học kỹ năng sống

Nội dung giáo dục kỹ năng sống phải phù hợp với lứa tuổi, rèn luyện theo mức độ tăng dần và không khiên cưỡng, không gây áp lực, không ép buộc học...

10 dự báo về nền kinh tế thế giới năm 2015

(08/01/2015)

10 dự báo về nền kinh tế thế giới năm 2015

Nền kinh tế toàn cầu sắp khép lại một năm đầy biến động với sự trỗi dậy của Mỹ, giúp bù đắp lại cho sự tăng trưởng chậm chạp của châu Âu,...

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Vinacomin

(08/01/2015)

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Vinacomin

Nguồn nhân lực là yếu tố cấu thành quan trọng nhất của lực lượng sản xuất xã hội, quyết định sức mạnh của mỗi quốc gia. Trong các nguồn lực, nguồn nhân...

Nguồn nhân lực Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

(08/01/2015)

Nguồn nhân lực Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Theo kết quả điều tra dân số đến tháng 02/2014, Việt Nam có gần 90 triệu người. Điều này phản ánh nguồn nhân lực của Việt Nam đang phát triển dồi...

Nói lời cám ơn - xin lỗi, kỹ năng sống dần bị lãng quên

(27/02/2015)

Nói lời cám ơn - xin lỗi, kỹ năng sống dần bị lãng quên

Nói cám ơn, xin lỗi là một phép lịch sự tối thiểu trong giao tiếp đang dần bị nhiều người trẻ lãng quên. Những tiếng cám ơn – xin lỗi...

Nếu muốn thành công, hãy dạy con bạn làm người tốt

(27/02/2015)

Nếu muốn thành công, hãy dạy con bạn làm người tốt

Chắc hẳn làm cha mẹ ai cũng tự hào khi con mình được người khác khen. Nhưng trong hai câu khen dưới đây câu nào làm bạn tự hào hơn ?...

Giới thiệu Hệ thống Kế toán mới - 04/2015

(27/01/2015)

Giới thiệu Hệ thống Kế toán mới - 04/2015

Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ kế toán doanh...

Giáo viên Tây chỉ 1.001 bí quyết học tiếng Anh cho người Việt

(13/03/2015)

Giáo viên Tây chỉ 1.001 bí quyết học tiếng Anh cho người Việt

Làm cách nào để bạn học tiếng Anh mà không bị 'ném tiền qua cửa sổ'?. Jesse Peterson, một giáo viên tiếng Anh vừa gửi đến VnExpress bài viết này: Trước hết,  tôi muốn nói...

Lớp Vi tính Văn phòng chỉ với 2 buổi học 04/2015

(27/01/2015)

Lớp Vi tính Văn phòng chỉ với 2 buổi học  04/2015

Chỉ với hai buổi học, bạn có thể nắm vững những thao tác cơ bản của MS Word, và có thể tự tin trình bày một văn bản chuẩn...

AsiaLeadership đón chào Năm Mới với niềm tin mới.

(27/01/2015)

AsiaLeadership đón chào Năm Mới với niềm tin mới.

Trường Doanh nhân Quốc tế Á Châu đón chào Năm Mới Ất Mùi 2015 với niềm tin mới. Năm 2015 là năm bước ngoặc cho định hướng phát triển của...

Cuộc đời nghịch lý của thần đồng có IQ cao nhất thế giới

(04/04/2015)

Cuộc đời nghịch lý của thần đồng có IQ cao nhất thế giới

Bị xem là "thần đồng thất bại" vì từ bỏ công việc, sự nổi tiếng để sống một cuộc đời bình thường nhưng ông Kim Ung-yong ở Hàn Quốc vẫn cảm thấy...

Sự kiện: Phát động cuộc thi SV - Ý tưởng Khởi nghiệp - 04/2015

(27/01/2015)

Sự kiện: Phát động cuộc thi SV - Ý tưởng Khởi nghiệp - 04/2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque quis sollicitudin ligula, quis ornare quam. Phasellus id nulla mollis, maximus tortor nec, pellentesque velit. Donec pretium pharetra est, vitae dignissim quam ultrices...

Tham quan và liên kết với Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp.HCM

(27/01/2015)

Tham quan và liên kết với Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp.HCM

Buổi tham quan Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp.HCM nằm trong chương trình liên kết giữa Tập đoàn An tín (Antingroup) với Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp.HCM....

Nói thật để làm gì?

(07/04/2015)

Nói thật để làm gì?

Đúng ngày Cá tháng Tư năm nay, người được chính thức ghi nhận kỷ lục Guinness sống thọ nhất thế giới đương đại, cụ bà Misao Okawa người Nhật Bản, đã qua...

Khóa huấn luyện: "Team Building cho đội ngũ của Antingroup" tại Vũng Tàu

(27/01/2015)

Khóa huấn luyện:

Buổi Team Building của Antingroup tại Vũng Tàu tháng 01/2015 đã mang lại nhiều cảm xúc vui nhộn và một tinh thần phấn khích, gắn kết đội ngũ. Chuyến đi là...

Hội thảo: Chiến lược Kinh doanh với mô hình hiện đại Biz Model - 04/2015

(27/01/2015)

Hội thảo: Chiến lược Kinh doanh với mô hình hiện đại Biz Model -  04/2015

Trong thực tế kinh doanh, hàng ngày các Doanh nghiệp thường đối diện với rất nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh, và điều này sẽ...

Hãy biết từ bỏ để thấy mình thật hạnh phúc

(07/04/2015)

Hãy biết từ bỏ để thấy mình thật hạnh phúc

Từ bỏ hay kiên trì theo đuổi là hai việc mà chúng ta luôn luôn phải lựa chọn trong cuộc sống. Nhưng khi nào nên kiên trì và thứ gì nên từ...

Khóa đào tạo: "Kỹ năng Quản lý và Phục vụ nhà hàng" tại Nhà hàng A Sồi

(27/01/2015)

Khóa đào tạo:

Tháng 12/2014 vừa qua, trường Doanh nhân Quốc tế Á Châu đã thực hiện hiện buổi huấn luyện đặc biệt tại Nhà hàng A Sồi – Quận 7, nhằm đáp ứng  nhu cầu...

Số lượng khách trực tuyến

Hiện có 14 khách Trực tuyến

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterTổng khách trong ngày104
mod_vvisit_counterLượng khách hôm qua107

Hôm nay: 20/01/2021

left direction
right direction